Hvalerdrakta

Mann

 

Takk!

Med fare for å glemme noen etter dette langvarige manns­draktprosjektet, så gis en takk til alle som har vært velvillige til å svare på spørsmål, lete i arkiver, gi tillatelse til å skanne sine bilder fra bøker, bli sitert eller samarbeide om gode, profesjonelle løsninger for selve produksjonen av de ulike delene til mannsdrakta.

Takk til dere som har vist interesse og respekt for prosjektet underveis, ventet tålmodig på ferdigstillelse og attpåtil bestilt drakta på forhånd! Det har betydd mye! Ekstra stas at så mange stilte opp i presenta­sjonen av mannsdrakta i 17. mai-toget 2016 og gjorde det til en minneverdig og flott opplevelse! Også takk til de i 17. mai-komiteen som inviterte til denne presenta­sjonen!

Og ikke minst ønsker Ingun å takke mannen sin, Håkon for uvurderlig hjelp og bistand på mange ulike plan – bl.a. med å lære henne programmene til Adobe innen fotobehandling, design (av drakta) og nett­sidelaging. Og uten hans hjelp med dette nettstedet, hadde bl.a. hennes fabling om å få vist de ulike drakt­variantene, ikke blitt en realitet. Mye tid har han ofret, og hans grense­løse tålmodighet har virkelig blitt satt på prøve!

Krivi Vev AS ved Viktor Gautvik (innehaver og daglig leder), Maria Aasprang (produk­sjonsleder) og Jon Å. Pettersen (første­amanuensis i tekstil ved Kunst- og design­ høgskolen i Bergen og som har hatt opp­drag som designer for deler av Krivi Vevs produk­sjon): Alle viste tillit og tro nok på prosjektet til å sette hele apparatet i gang – fra spesial­farging av silkegarn i tre farger og oppsett i veven etter Inguns fargevalg og design – til veving av prøver og endelig produksjon av dette veste­stoffet – kun til Hvalers manns­drakt! Ellers takker hun for gode råd under­veis!

Edelmetallstøperiet AS ved Anne-Britt Albrigtsen Ernst (inne­haver) og Ernst jr.: Selv om de hadde fullt opp å gjøre, strakk de seg likevel for å få laget modeller av Inguns design av draktsølvet. De står nå for produksjonen av alt sølvet til manns­­drakta, kvinnedrakta og jentedrakta.

Unn Sigmundsdatter Skibekk (bunadtilvirker) gjorde start­arbeidet med å utvikle snittmønster og modell til vesten –
i samarbeid med Ingun.

Frislid Konfeksjon AS med bunadsavd. Høvding ved Rune Taklo (daglig leder i Frislid Konfeksjon AS), Inge Per Smørdahl (tidl. daglig leder i Frislid Herreekvipering AS med bunadsavd. Høvding), Eirik Johnson (tidl. daglig leder i Frislid Herre­ekvipering AS med bunadsavd. Høvding) og Iwona Waszak (data­ansvarlig for koding av målskjemaer, mønster osv.) skal ha stor takk for å ville hjelpe oss ut av en vanskelig situasjon og så være vår produsent videre!

 

Østfoldmuseene

Alle viste velvilje og respekt for prosjektet, noe som var viktig og inspirer­ende i en slik prosess:

Kystmuseet Hvaler ved fagkonsulent Kathrine Lorentzen Sandstrøm. Hun var med å lete i Kystmuseets digitale bildearkiv etter bilder fra rundt 1900, av hvaler­menn i finpussen. Disse bildene fikk Ingun tilgang til videre i utviklings­arbeidet. Kathrine viste stor interesse og hadde tro på prosjektet, noe som er viktig i en utviklingsfase!

Halden Historiske Samlinger ved fag­konsulent Kari Norheim var be­hjelp­elig med å finne ut om det kunne være noe drakt­materiale fra Hvaler å ta ut­gangs­­punkt i, noe det dessverre ikke var.

Borgarsyssel Museum ved konservator Mona Beate Buckholm Vattekar. Hun fant fram fra magasinene mange gamle, finere manns­klær fra Østfold i perioden rundt 1900, noe som var interessant å få se nærmere på.

Østfold fylkes billedarkiv ved avdelingsleder / fotoarkivar Kari Grindland. Utlån av bilder og ellers gode råd om bruk av historiske bilder på nett, tillatelse, kreditering osv. som er forsøkt etterfulgt, men det kan være glipper...

Hvaler Kulturvernforening ved leder Paul Henriksen. Han skrev en entusiastisk og hyggelig omtale av den digitale lanseringen av mannsdrakta 17. mai 2013, på Hvaler Kulturvern­forenings nettsted samme dag. En god «velkomst» som ble satt stor pris på!

 

Også takk til

Ulf Hjardar: Ga velvillig tillatelse til å skanne bilder fra sine mange lokal­historiske bøker. Bøkene hans har også vært nyttige som bakgrunnsstoff om Hvalers kultur­historie.

Anne Marie Liljebjelke: Ga velvillig tillatelse til å skanne- og ta utsnitt av flere av sine bilder som ble funnet i lokal­historiske bøker.

Thor Ivar Olsen: Ga nyttige og interes­sante opplysninger om begrepet hals­klut / halseklut og var velvillig til gjengivelse av sitt e-postsvar om dette.

Rolf Utgård: Ga velvillig tillatelse til å skanne fra sin bok Hvalersamfunnets glansdager – Om sjøbuene og framveksten av fisket på Vesterøy, Papper og Skjelsbo­sundet.

Oslo Bymuseum ved spesialbibliotekar Anne B. G. Lindaas: Utlån og sending av deres eneste eksemplar av boka
Et moderne eventyr eller hvordan hver mann fikk sin dress av Odd Thorson.

Norsk Folkemuseum ved sjefskonservator Inger Jensen: Ga tips om videre henvend­elser til billedarkiv som kunne være til inspirasjon.

Digitalt Museum digitaltmuseum.no 
Å ha tilgang til 130 museer i landet, har vært veldig inspirerende!

PS:  Bunad­- og folkedraktrådet (et råd­giv­ende organ for NBF – Norsk institutt for bunad og folkedrakt) ble ikke kontaktet denne gangen, da vi på 1990-tallet fikk vite at de ikke satt inne med noe draktmateriale fra Hvaler. Dessuten sto det på deres nettside: «Ein spesiell del av råd­­gjevings­arbeid­et er knytt til dei som ønskjer å re­kon­stru­ere ein bunad frå folkedrakt­materialet. Det er denne type bunader NBF vurderar og gjev hjelp til å lage.»

 

Kilder – bakgrunnsstoff

Dette er en oversikt over kilder og bak­grunns­stoff som det nå i ettertid har vært mulig å dokumen­tere. Mange aktuelle bøker er blitt lånt og lest i årenes løp, og mange nett­sider innen temaene er be­nyttet, men tanken på å skulle sette opp noen kildeliste den gangen, var ikke der...

Lokalhistoriske bøker og hefter

Hjardar, Ulf: Det store sildefisket, Øyene hjembygda Hvaler nr. 1 og 2, 1979

Hjardar, Ulf: Hvaler rundt år 1900, Øyene hjembygda Hvaler nr. 1-2 og 3 -4, 1982

Hjardar, Ulf: Gravningsundet, Øyene hjembygda Hvaler nr. 3-4 1984

Hjardar, Ulf: Losliv om Hvaler, Øyene hjem­bygda Hvaler nr. 4, 1987 og nr. 1, 1988

Hjardar, Ulf: Storsild! Øyenvitneberetninger fra det store sildefisket ved Hvaler i 1890-årene, Elva Forlag, 1992

Hjardar, Ulf: Nordre og Søndre Sandøy – tvillingøyer i Østre Hvaler. En bok om Sand­landet og litt om Singløy, Elva Forlag,  2001

Hjardar, Ulf: STEN en historie om sten­hoggingen på Hvaler, Elva Forlag, 2005

Høibo, Gudrun: Hvaler Bygdebok - Gårder og slekter Bind 1, utgitt av Hvaler kommune i 1980

Høibo, Gudrun: Hvaler Bygdebok - Gårder og slekter Bind 2, utgitt av Hvaler kommune i 1981

Jensen, Inger: Hvaler Bygdebok 1800-1840 Havet var leveveien,  utgitt av Hvaler kommune i 1993

Utgård, Randi og Rolf: Hvalersamfunnets glansdager – Om sjøbuene og framveksten av fisket på Vesterøy, Papper og Skjelsbosundet, Tindlund Forlag AS, 2012

Digitale arkiver

Digitalt Museum:
digitaltmuseum.no
(tilgang til 130 museer i landet)

Østfoldmuseene:
ostfoldmuseene.no

Østfoldmuseene – Kystmuseet Hvaler:
ostfoldmuseene.no/kystmuseet

Hvaler Kulturvernforening:
hvalerkulturvernforening.wordpress.com

Digitalarkivet:
arkivverket.no (kan der søke i skannede kirkebøker, folketellinger og manntall, også for Hvaler)

Norsk Maritimt Museum:
marmuseum.no

Norsk Slektshistorisk Forening:
genealogi.no

DIS-NORGE, Slekt og Data:
disnorge.no/cms

Bøker om folkedrakter og bunader

Hol Haugen, Bjørn Sverre (red.): Norsk Bunadleksikon, bind 1, 2 og 3, N.W. Damm & Søn, 2006

Ulvedalen, Janette: Bunader i Østfold – Fra folkelig mote til bunader, Ask forlag, 2011

Fossnes, Heidi: Norges bunader og samiske folkedrakter, J. W. Cappelens Forlag, 1993

Fossberg, Jorunn: Draktsølv, Universitetsforlaget, 1991

Garborg, Hulda: Norsk Klædebunad (med 100 bilæte og 8 fargelagde mynster­teikningar av Halfdan Arneberg),
H. Aschehoug & Co., 1917

Arneberg, Halfdan: Norsk prykunst bind 1, (med  broderiplansjer til gamle bunader), Norges kunst og faksimile forlag

Ingstad Trætteberg, Gunvor: Folk-costumes of Norway, Dreyers Forlag, 1976

Nistov, Eli: Norske Bunader, Husfliden, 1998

Noss, Aagot: Norske folkedrakter – Statuene i Nordmannsdalen, Det norske samlaget, 1977

Noss, Aagot: Frå tradisjonell klesskikk til bunad i Vest-Telemark, Novus Forlag, 2003

Pedersen, Kari-Anne: Bunad og folkedrakt – Beltestakk før og nå, Teknologisk Forlag 1998

Skre, Arnhild: Hulda Garborg – Nasjonal strateg, Samlaget 2011

Wigaard Scheel, Ellen: Norske drakter, stakker og bunader, N.W. Damm & Søn, 2001

Bøker om klesdraktens historie, om herremote og framstilling av klær

Broby-Johansen, R.: Kropp og klær – Klesdraktens kunsthistorie, Krohns bog­trykkeri, 1953

Grieg, Sigurd: Gjennombruddet i den norske tekstilindustri 1840–1897,
Samtiden hft. 8, 1948

Hedtjärn Wester, Anna: Män i kostym – Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900, Nordiska museets förlag, Stockholm 2010

Harrold, Robert and Legg, Phyllida: Folk costumes of the world, Blandford, 1993

Janson, Erik: Levande textil, 1988

Peacock, John: Klesdrakten – en kavalkade gjennom 4000 år, oversatt av Merete Lie Hoel, Grøndahl Dreyer, 1993

Ramnefalk, Birgitta: Hvor kommer moten fra? Fra ideologi til mote i perioden 1790 – 1914, utgitt av Borgarsyssel Museum og Media Øst Arktrykk AS

Rasch, Tone: Folk skaper klær. Fremstilling av klær i Kristiania omkring forrige århundreskifte, fra "Byminner" nr. 2 - 2007, utgitt av Oslo Bymuseum

Roetzel, Bernhard: En gentleman Håndbok i klassisk herremote, Spektrum 2004

Sims, Johs: Icons of men´s style, Laurence King Publishing Ltd, 2011

Steffenach, Hill-Aina: Hodeplagg – mer enn noe på hodet, Enter forlag, 2009

Thorson, Odd: Folk skaper klær – klær skaper folk. Om den norske bekledningsindustri, Confektionsfabrikanternes Landsforbund, 1959

Thorson, Odd: Et moderne eventyr  eller hvorledes hver mann fikk sin dress, AS Herkules Confectionsfabrikker 1898-1952, Oslo 1953

Bunadsmagasin

BUNAD: magasin nr. 1, 2004 fram til og med nr. 1, 2013

Norsk Husflid: Bunad og politikk, nr. 2/2000

Webdesign, datateknisk utforming, tekst og foto (der ikke annet er nevnt): Ingun og Håkon Christensen. Oppdatert 2022 ©